Algemene Voorwaarden Van Toepassing Op De Webshop - Ansata B.V.

Algemene voorwaarden Webshop

Ten geleide:

ANSATA beoogt een korte, praktische leidraad te schetsen voor het geval een Koper klaagt over een prestatie zijdens ANSATA. Deze leidraad is geenszins uitputtend bedoeld en geldt niet als clausule op zich.

a) Een klacht op een factuur moet tijdig binnenkomen conform artikel 13.10 dezes en een schadegeval moet tijdig worden gemeld conform artikel 14.9 Koper is sowieso verplicht de betreffende factuur tijdig te voldoen, ook als achteraf blijkt dat de klacht gegrond was (art. 8.8 en 13.5).
b) Indien een klacht op een geleverde zaak bij ANSATA tijdig binnenkomt (conform art. 8.2/ 8.3), toetst ANSATA de gegrondheid van die klacht. Voor dat onderzoek moet Koper ANSATA ook in de gelegenheid stellen (art. 8.6). ANSATA treedt dan in overleg met Koper om tot een praktische, voor alle partijen bevredigende oplossing te komen, zoals het herstellen of vervangen (art. 8.13 en 8.14). Dat brengt op zich geen erkenning van aansprakelijkheid of de gegrondheid van de klacht met zich (art. 8.13 jo art. 14.11). Als blijkt dat de klacht niet terecht was, mag ANSATA aanvullend factureren (art.8.13).

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (offerteaanvragen, aanbiedingen of aanvaardingen ter zake van) overeenkomsten met ANSATA, één en ander in de ruimste zin van het woord.

1.2          De toepasselijkheid van algemene voorwaarden of andere bedingen, waarnaar Koper in welke vorm ook verwijst, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens indien en voor zover deze door ANSATA schriftelijk zijn aanvaard.

1.3          Eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Koper zijn slechts van toepassing naast deze voorwaarden indien partijen zulks schriftelijk overeenkomen. In geval van tegenstrijdigheden tussen de voorwaarden prevaleren de voorwaarden van ANSATA.

1.4          Tussen ANSATA en Koper geldt dat, indien eenmaal onder de toepasselijkheid van deze voorwaarden is gecontracteerd deze voorwaarden onherroepelijk ook op latere overeenkomsten tussen dezelfde partijen onverkort van toepassing zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.5          Gelet op de informele totstandkoming van de overeenkomsten tussen partijen, die beiden gewoon zijn algemene voorwaarden te hanteren en niet op voorhand ter handstellen en het veelvuldige karakter daarvan, komen partijen uitdrukkelijk overeen dat ANSATA voor wat betreft de toepasselijkheid van de voorwaarden mag volstaan met het op de factuur van ANSATA verwijzen naar de voorwaarden op zijn website https://www.ansata.nl.

1.6          Het is de uitdrukkelijke partijbedoeling dat wordt aanvaard dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn op alle orders die worden geplaatst na betaling van een betaalde factuur, waarop de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden is bedongen. Koper doet daarmee onherroepelijk afstand van zijn recht op de vernietigbaarheid ex 6:233 b BW.

1.7          Tussen ANSATA en Koper geldt voorts dat indien ANSATA eenmaal of vaker ten gunste van Koper afwijkt van hetgeen in deze voorwaarden is bepaald, zulks geen precedentwerking heeft waarop Koper zich kan beroepen.

1.8          Indien en voorzover bepalingen in deze voorwaarden nietig of vernietigd mochten zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing. De nietige c.q. vernietigde bepalingen zullen dan aldus worden uitgelegd dat zoveel mogelijk het doel en de strekking daarvan wordt in acht genomen.

1.9          ANSATA behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van Koper gebracht en treden één (1) maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien Koper niet binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de Algemene Voorwaarden, wordt Koper geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Koper doet onder voormelde voorwaarde bij dezen onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op enig wilsontbreken te dien aanzien.

Artikel 2. Personen ten behoeve van wie deze algemene voorwaarden zijn geformuleerd

De bepalingen in deze Algemene Voorwaarden zijn geformuleerd ten behoeve van:

a) ANSATA en aan haar gelieerde rechtspersonen, met inbegrip van haar directie en de familieleden van de driectie, werknemers, management en personen die in enige hoedanigheid voor haar werken;
b) alle derden die van ANSATA instructies hebben gekregen of zullen krijgen;
c) een ieder wiens handelen of nalaten ertoe heeft geleid of zal leiden dat ANSATA aansprakelijk wordt gehouden;
d) alle voormalige werknemers, directieleden en managementleden van ANSATA en/of andere personen die eerder in enige andere hoedanigheid voor ANSATA hebben gewerkt;
e) eventuele begunstigden van testamenten en rechtsopvolgers van de personen die hierboven in lid (a) tot en met (d) van dit artikel 2 zijn genoemd.

DE OVEREENKOMST: begin, uitvoering en product

Artikel 3. Offerte en informatieplicht

3.1          Alle offertes, aanbiedingen en overige mededelingen van ANSATA zijn steeds vrijblijvend.

3.2          ANSATA is niet gehouden een overeenkomst gestand te doen tegen vermelde prijzen en/of condities die duidelijk berusten op een druk- of schrijffout.

3.3          De overeenkomst tussen ANSATA en Koper komt slechts tot stand nadat ANSATA de order van Koper schriftelijk heeft bevestigd, danwel nadat Koper de aanbiedingen en offertes van ANSATA schriftelijk heeft bevestigd, dan wel vanaf het tijdstip waarop door ANSATA met de uitvoering van de overeenkomst een begin is gemaakt.

3.4          Mondelinge toezeggingen van en afspraken met ondergeschikten van ANSATA binden ANSATA slechts nadat en voorzover zij door de desbetreffende ondergeschikte schriftelijk zijn bevestigd.

3.5          De persoon die contracteert namens c.q. zijdens Koper staat ervoor in dat hij bevoegd is Koper te vertegenwoordigen en dat alle noodzakelijke formaliteiten hiertoe zijn vervuld. Koper verklaart middels deze voorwaarden dat degene met wie ANSATA contracteert c.q. contact heeft, bevoegd is namens Koper tot het wijzigen van de overeenkomst in welke zin ook.

3.6          Koper garandeert de juistheid en volledigheid van de ordergegevens, de benodigdheden qua aantal, bestemming, geschiktheid of tolerantie van de personen in kwestie en het soort product, onder welke noemer dan ook (= de gegevens) die ANSATA verkrijgt van Koper voor het uitvoeren van de order. Op Koper rust de plicht en verantwoordelijkheid ANSATA adequaat van deze informatie te voorzien, waarbij ANSATA enkel gehouden is op basis van deze informatie te leveren. Bij onjuistheid of onvolledigheid van voormelde juridische of technische gegevens komen de gevolgen voor rekening en risico van Koper. Op ANSATA rust geen verplichting deze gegevens te controleren.

3.7          Koper verklaart en staat er voor in dat hij c.q. zijn medewerkers die de zaken gebruiken over de vaardigheden en kennis beschikt de zaken in kwestie te gebruiken en dat de zaken slechts voor dat doel worden gebruikt waar de zaken voor bestemd zijn en op de wijze zoals voorgeschreven voor de zaak in kwestie. Koper vrijwaart ANSATA voor schade c.q. claims die ontstaan door onvoldoende kunde en/of onjuist gebruik, overeenkomstig artikel 14.1 dezes

Artikel 4. Prijzen

4.1          Alle door ANSATA opgegeven, dan wel tussen ANSATA en Koper overeengekomen prijzen, behoudens wanneer zulks expliciet anders is vermeld, zijn exclusief omzetbelasting, verzekeringen, invoerrechten, heffingen, rechten en andere belastingen.

4.2          Bij overschrijding van de normale arbeidstijden op werkdagen, bij arbeid en/of transport op zaterdagen en op zon- en feestdagen, dit alles op verzoek van Koper, zal ANSATA een toeslag op de overeengekomen prijzen in rekening brengen, welke evenredig is met de extra hieruit voortvloeiende kosten, ten bedrage van tenminste € 250,- (ex btw) met het recht de werkelijk gemaakte kosten te berekenen.

4.3          ANSATA is gerechtigd prijsstijging van kostprijsbepalende factoren waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen de kostprijs van grond- en brandstoffen, materialen, fabricage, importheffingen, valutawisselkoersen transport, stort- en verwerkingstarieven en dergelijke, zulks ter beoordeling van ANSATA, die zijn ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de op/aflevering, aan Koper door te berekenen. Indien ANSATA dit doet binnen 1 maand na het sluiten van de overeenkomst, heeft Koper indien de verhoging zulks rechtvaardigt het recht de overeenkomst te ontbinden, van welk recht hij gebruik moet maken binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijsverhoging. Ontbinding van de overeenkomst op deze wijze geeft geen der partijen het recht op schadeloosstelling.

4.4          In het geval van meerdere Kopers, zijn zij allen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de contractuele verplichtingen.

4.5          Het in het voorgaande lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing op een gedeeltelijk uitgevoerde verkoop.

4.6          ANSATA is gerechtigd voor uitvoering van de overeenkomst zekerheid te verlangen van Koper voor de nakoming van de betalingsverplichtingen, indachtig art. 10.4, 11.2 en 13.8 dezes.

Artikel 5. Garantie producten

5.1          Garantie vervalt indien de door ANSATA geleverde producten of diensten

a) niet op de juiste wijze zijn gebruikt, of
b) zijn verwerkt of doorgeleverd door Koper.

5.2          ANSATA streeft een hoogwaardige kwaliteit na van de producten, doch is mede afhankelijk van de kwaliteit der grondstoffen en materialen die zij van leveranciers verkrijgt. De producten komen tot stand conform zeer strikte wettelijke en verdragsrechtelijke normen zonder welke goedkeuring ANSATA de producten niet mag verhandelen. Desondanks garandeert ANSATA in beginsel niet onvoorwaardelijk en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben of er voor in te staan, dat het verkochte geschikt is voor het doel waarvoor de Koper het wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt. De garantieverplichting van ANSATA strekt zich niet verder uit dan tot de uitdrukkelijk gemaakte kwaliteitsbedingen of uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitsnormen. Koper doet bij dezen dan ook onherroepelijk afstand van enige rechtsvordering die verband houdt met de kwaliteit van het materiaal van het product dat door ANSATA is verkocht, en Koper vrijwaart ANSATA voor claims van derden daaruit voortvloeiend, onverminderd artikel 14.

5.3          ANSATA garandeert in het bijzonder niet dat de zaken vrij zijn van rot, bederf, uitdroging en/of andere aantastingen of dat ze alle intrinsieke eigenschappen hebben die ze tot een geschikte zaak maken.

5.4          Indien en voorzover ANSATA advies geeft, althans Koper zulks als zodanig opvat, geschiedt advisering voor eigen rekening en risico van Koper. ANSATA spant zich ertoe in zijn communicatie c.q. adviezen zo goed mogelijk te verrichten danwel doen verrichten, maar geeft nimmer enige garantie dat deze foutloos (zullen) zijn en zodanig zijn dat Koper met c.q. na het gegeven advies de beschikking heeft over een product dat zonder meer foutloos is.

Artikel 6. Leveringstermijn bij verkoop

6.1          De overeengekomen leveringstermijn is te allen tijde een richttijd, en nimmer een fatale termijn.

6.2          Indien ANSATA levert buiten de overeengekomen termijn, dient Koper ANSATA eerst in gebreke te stellen en een nieuwe, redelijke termijn te bepalen waarbinnen ANSATA alsnog dient te leveren.

6.3          De opgegeven of overeengekomen leveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de tot standkoming van de overeenkomst geldende c.q. verwachte transportomstandigheden, productieverwachtingen of tijdige levering aan ANSATA.

6.4          Onmogelijkheid van tijdige levering c.q. vertraging in de levering geeft Koper geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst danwel opschorting van op dat moment bestaande betalingsverplichtingen.

6.5          Het is ANSATA toegestaan verkochte zaken en te verrichten diensten in gedeelten te leveren, tenzij een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Ingeval van gedeeltelijke levering, is ANSATA bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 7. Leveringstijdstip en -plaats

7.1          Indien is overeengekomen dat het vervoer door of vanwege ANSATA geschiedt, vindt levering plaats op het moment van aflevering op de overeengekomen plaats. De levering behoeft niet verder te geschieden dan tot daar waar het transportmiddel redelijkerwijs kan komen.

7.2          ANSATA heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de zaken eenmaal aan de Koper te doen aanbieden. Het rapport van de vervoerder dient steeds tot volledig bewijs van (het aanbod tot) levering. Indien en voor zover sprake is van een weigering van acceptatie, komen de retourvracht, de opslagkosten en andere kosten geheel voor rekening van de Koper.

7.3          De Koper is verplicht de gekochte zaken onverwijld aan te nemen op het moment en op de plaats waarop deze aan de Koper worden aangeboden.

7.4          Indien de Koper de aangeboden zaken weigert, daaronder o.a. vallend de situatie waarin de Koper ANSATA niet in de gelegenheid stelt de zaken deugdelijk en voortvarend af te leveren en ook de situatie waarin Koper nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de aflevering, kunnen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de Koper. ANSATA heeft dan voor de oorspronkelijke vordering, te vermeerderen met de aanvullende kosten en een geldboete ad € 750,- per dag, een dagdeel daaronder begrepen, een recht van retentie op de zaken.

Artikel 8. Onderzoeksplicht en Reclamaties

8.1          Koper dient de gekochte zaken onmiddellijk bij af- resp. oplevering te (doen) onderzoeken, ongeacht of de levering geschiedt bij een derde. Hierbij dient Koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, onverminderd het in artikel 5 bepaalde, te weten:

– of de juiste zaken zijn geleverd;

– of het juiste aantal, het juiste gewicht en/of juiste volume is geleverd

Geen aanleiding voor reclamatie c.q. aansprakelijkheid zijn gebreken die zulks gelet op hun aard of geringe ernst niet rechtvaardigen, waarvan in ieder geval geen sprake zal zijn indien minder dan 10 % te weinig is geleverd.

8.2          Indien Koper wenst te reclameren is deze gehouden dit aan ANSATA te melden en wel zo spoedig mogelijk na de ontdekking van de tekortkoming of nadat hij de tekortkoming redelijkerwijs had moeten ontdekken, doch in ieder geval uiterlijk 8 uur na af- resp. oplevering. Dit geldt uitdrukkelijk ook indien uit een grondiger onderzoek het gebrek eerst is geconstateerd of geconstateerd kunnen worden na afloop van voormelde termijn.

8.3          Mochten de zaken bij aankomst uitwendig waarneembaar beschadigd zijn, dan dient de Koper hieromtrent een schriftelijk voorbehoud te maken jegens de vervoerder en dient hij zulks in afwijking van het vorenstaande binnen acht (8) uur na ontvangst aan ANSATA schriftelijk te berichten.

8.4          Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn in 8.2 en 8.3 geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door Koper aanvaard en is iedere rechtsvordering van Koper vervallen.

8.5          Indien een melding mondeling is geschied dient deze, op straffe van verval van de klacht c.q. het vorderingsrecht daaruit voortvloeiend, binnen 24 uur schriftelijk aan ANSATA worden bevestigd. Daarmee wordt gelegenheid geboden aan de Koper om de klacht te onderbouwen middels high-definition foto`s en alle middelen, waaronder een externe professionele expert, waaruit de aard en ernst van de gebreken adequaat kan worden herkend,

8.6          De desbetreffende partij dient het afgeleverde in zijn geheel, onaangetast en afgezekerd ter beschikking te houden, ANSATA in de gelegenheid te stellen zulks grondig te (doen) onderzoeken, en ANSATA daartoe toegang te verlenen tot elke daartoe benodigde plaats en alle betreffende data c.q. gegevens.

8.7          De Koper is gehouden te allen tijde als zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van de zaken te zorgen, waaronder de verplichting de zaken adequaat verzekerd te houden.

8.8          Door het indienen van een reclamatie wordt de betalingsverplichting van Koper ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort, zulks met in achtneming van het bepaalde in art. 13.5 dezes.

8.9          Reclamaties zijn slechts geldig voor zover de zaken nog in de oorspronkelijke en onbeschadigde staat verkeren. Indien zaken door de Koper geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt, is reclamatie – ongeacht op welke grond, het geval van verkeerde levering daaronder mede begrepen – niet meer toegestaan en is iedere rechtsvordering die daarmee verband houdt vervallen, ook al wordt deze reclamatie binnen de gestelde termijn ingediend; in zodanige gevallen is ANSATA tot generlei tegemoetkoming van welke aard ook gehouden.

8.10        De gebrekkige zaken kunnen uitsluitend worden geretourneerd na voorafgaande en schriftelijke toestemming van ANSATA.

8.11        Mondelinge reclamaties en reclamaties welke worden ingediend na het verstrijken van bedoelde termijn worden niet geaccepteerd.

8.12        Reclamaties met betrekking tot afgehaalde gebrekkige zaken dienen direct bij levering te worden gedaan.

8.13        Tijdens het onderzoek van art. 8.6 kan blijken dat de klacht verband houdt met de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens als bedoeld in art. 3 dezes, danwel dat anderszins sprake is van een verval van het klachtrecht danwel dat niet aanstonds een dergelijke conclusie kan worden getrokken. Wanneer ANSATA, ofschoon daartoe onverplicht, alsdan een voor alle partijen minst bezwaarlijke oplossing kan aanbieden binnen een redelijke termijn, stemt Koper er op voorhand en onherroepelijk mee in dat ANSATA aanvullend factureert, met in achtneming van art. 14.11 m.m.

8.14        Indien en voorzover een klacht gegrond c.q. terecht is, is daarmee ANSATA niet direct in gebreke of verzuim met de op haar rustende verplichtingen. Daartoe is Koper gehouden ANSATA eerst een redelijke termijn te stellen waarbinnen ANSATA de klacht mag verhelpen op de voor beide partijen minst bezwarende wijze.

8.15        Blijft die gelegenheid uit, treedt schuldeisersverzuim op zijdens Koper, hetgeen de plicht zijdens ANSATA opschort. Is bevredigende nakoming zijdens ANSATA niet meer mogelijk na einde van voormeld schuldeisersverzuim, is de rechtsvordering van Koper komen te vervallen, althans ontbreekt alsdan de toerekenbaarheid zijdens ANSATA, doet Koper middels dezen onherroepelijk afstand van enig ontbindingsrecht en sluit ANSATA aansprakelijkheid daaruit voortvloeiend uit.

Artikel 9. Risico

9.1          Het risico van de zaken tijdens het transport van de zaken is voor rekening van Koper. Inschakeling van derden voor het transport, geschiedt voor risico van Koper.

9.2          Koper machtigt ANSATA om derden in te schakelen voor het transport van de zaken, waarbij ANSATA gemachtigd is namens Koper om algemene, waaronder exonererende, bedingen te aanvaarden van de transporterende derde.

9.3          Het risico van het verkochte komt in ieder geval voor de Koper vanaf het tijdstip van levering op het op de pakbon aangegeven afleveringsadres danwel vanaf het moment dat de levering is geweigerd.

Artikel 10a. Eigendomsvoorbehoud

10.1        Alle door ANSATA geleverde zaken blijven in eigendom van ANSATA tot het moment van volledige betaling van alle vorderingen van ANSATA op Koper uit hoofde van tussen partijen gesloten overeenkomsten, met inbegrip van rente en kosten.

10.2        Ondanks het eigendomsvoorbehoud worden de geleverde zaken door Koper voor eigen rekening en risico gehouden. Koper verzekert de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken tegen diefstal en brand-, ontploffing- en waterschade.

10.3        Door ANSATA geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van Koper worden verwerkt en uitdrukkelijk nimmer worden doorverkocht, voorzover het een biocide-gelieerd product betreft. Overigens is Koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

10.4        Indien Koper zijn verplichtingen niet nakomt of er een gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is ANSATA gerechtigd de geleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij Koper of derden die de zaken voor Koper houden weg te halen of weg te doen halen. Koper is verplicht hiertoe alle medewerking en dus ook onbelemmerde toegang te verschaffen.

10.5        Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht ANSATA hiervan zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

10.6        Koper verplicht zich op eerste verzoek van ANSATA:

– de vorderingen die Koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door ANSATA geleverde zaken te verpanden aan ANSATA op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;

– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van ANSATA;

– om binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan alle maatregelen die ANSATA ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de geleverde zaken wil treffen.

10.7        Indien Koper aan de bepalingen in dit artikel niet meewerkt, is ANSATA zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd de geleverde zaken terstond onder zich te nemen, waartoe Koper reeds nu voor alsdan haar dan wel een door haar aan te wijzen derde onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming verleent om daartoe al die plaatsen te betreden, waar de eigendommen van ANSATA zich bevinden en deze terug te nemen. De kosten van terugname/-gave komen voor rekening van Koper.

10.8        In geval van overtreding van één of meerdere bepalingen dezes, is Koper een boete verschuldigd per dag, een dagdeel daaronder begrepen van € 25.000,- dat Koper aan de sommatie niet voldoet.

10b Intellectuele eigendom

10.9        Uitsluitend ANSATA blijft tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen gerechtigd tot de eigendom en het gebruik van de door ANSATA ontwikkelde know how, concepten, ideeën, patenten, octrooien, beeldrechten en werken in de breedste zin des woords.

10.10     Koper is het verboden hierop inbreuk te maken en/of dezen na te maken, te dupliceren en/of op welke wijze ook ter beschikking te geven aan derden.

10.11     Iedere inbreuk op het voorgaande maakt Koper verplicht alle schade te vergoeden die ANSATA dientengevolge lijdt, met een niet voor matiging of verrekening vatbaar forfaitair minimum ad € 50.000,- Koper doet uitdrukkelijk afstand van enig recht om deze clausule te doen vernietigen of onder welke juridische noemer ook te ontkrachten.

OPSCHORTING, EINDE OVEREENKOMST, OVERMACHT

Artikel 11. Opschorting, vooruitbetaling, zekerheidsstelling en annulering

11.1        ANSATA is bevoegd de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien en zolang Koper niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de overeenkomst tussen Koper en ANSATA voortvloeiende verplichting jegens laatstgenoemde, zonder dat aan Koper enig recht toekomt op vergoeding van schade die Koper dientengevolge lijdt.

11.2        ANSATA is tevens bevoegd indien naar haar redelijk oordeel de financiële toestand van Koper daartoe aanleiding geeft, vooruitbetaling of zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie, hypotheek, pand of borgtocht te verlangen en in afwachting daarvan de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zulks ter vrije inschatting van Ansata en onverminderd art. 4.6, 10.4 en 13.8 dezes.

11.3        Annulering door Koper van een gesloten overeenkomst kan alleen plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke instemming van ANSATA. Indien ANSATA akkoord gaat met de annulering, is Koper aan ANSATA een schadevergoeding verschuldigd van tenminste 33% van hetgeen Koper bij uitvoering van de overeenkomst aan ANSATA zou hebben moeten voldoen, onverminderd het recht van ANSATA op volledige vergoeding van kosten en schaden.

11.4        ANSATA is gerechtigd de overeenkomst met Koper, of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, en zonder tot enige vergoeding van welke schade dan ook gehouden te zijn, onverminderd het recht van ANSATA op volledige vergoeding van Koper van kosten en schade, indien:

– Koper weigert op eerste verzoek in de omstandigheden bedoeld als in artikel 11.2 vooruit te betalen of afdoende zekerheid te stellen;

– Koper weigert de verkochte zaken af te nemen;

– Koper de zaken doorverkoopt;

– Koper de zaken niet strikt gebruikt waarvoor de zaken zijn bestemd;

– Koper een in artikel 18 beschreven verbod schendt,

– Koper (bij natuurlijk persoon) overlijdt;

– Koper surséance van betaling aanvraagt of in surséance verkeert;

– Koper failliet wordt verklaard of diens faillissement is aangevraagd;

– sprake is van stillegging of liquidatie van de onderneming van Koper of overgang van diens onderneming;

– sprake is van de ontbinding van (een deel van) de vennootschap van Koper;

– sprake is van een substantiële wijziging in de aandelen- en/of stemverhouding binnen de onderneming van Koper;

– beslag op een aanzienlijk deel van het vermogen van Koper wordt gelegd, welk beslag niet binnen bekwame tijd is opgeheven;

– Koper niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting jegens ANSATA en, ondanks een verzoek daartoe, heeft nagelaten om binnen een redelijke termijn de tekortkoming te herstellen;

– ANSATA goede gronden heeft te vrezen dat Koper zal tekortschieten in de nakoming van de verbintenissen (6:80 BW danwel 6:83 BW).

11.5        Alle vorderingen welke ANSATA in het geval bedoeld in dit artikel op Koper mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

11.6        Een ontbinding als in dit artikel bedoeld zal niet tot gevolg hebben dat rechten van ANSATA die naar hun aard zijn bedoeld om voort te leven, eindigen.

11.7        Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan ANSATA zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is ANSATA bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 12. Overmacht

12.1        Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenissen verhinderen en die niet aan ANSATA zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen, een gebrek aan grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan ANSATA afhankelijk is, algemene vervoersproblemen als ook douane- c.q. importstagnatie.

12.2        ANSATA heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat ANSATA haar verbintenis had moeten nakomen.

12.3        Bij overmacht is niet alleen sprake van een situatie waarin geen schadeplichtigheid bestaat zijdens ANSATA maar op grond van deze voorwaarden worden voorts uitdrukkelijk de leverings- en andere verplichtingen van ANSATA opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door ANSATA niet mogelijk is, langer duurt dan 7 dagen is ANSATA bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

12.4        Indien ANSATA bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

BETALING, AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADE

Artikel 13. Betaling

13.1        De betalingstermijn beloopt 14 dagen na de factuurdatum, welke een fatale termijn is, tenzij bij schriftelijke overeenkomst van deze regeling is afgeweken.

13.2        Koper heeft eerst dan betaald wanneer het factuurbedrag op de bankrekening van ANSATA is bijgeschreven. Indien de bijschrijvingsdatum de overeengekomen betalingstermijn overschrijdt, heeft ANSATA het recht om ter zake deze overschrijding rente in rekening te brengen middels een rentenota.

13.3        Koper is alle Buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd die ANSATA maakt bij het niet nakomen van de verplichtingen uit de overeenkomst, welke tenminste 15 % bedragen van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van € 300,00.

13.4        De door Koper verschuldigde boeterente in geval van niet tijdige betaling bedraagt 1,5 % van het factuurbedrag per elke maand of een gedeelte van een maand waarmee de vervaldag is overschreden, onverminderd het recht op de wettelijke schadeloosstelling.

13.5        Koper heeft nimmer recht op betalingskorting, noch het recht om bedragen, uit welke hoofde dan ook, van het te betalen factuurbedrag af te trekken of te verrekenen. Slechts creditnota’s van Koper mogen worden verrekend, zulks in aansluiting op artikel 8.8 dezes.

13.6        Klachten, het opmaken van creditnota’s of tekortkoming(en) in de nakoming door ANSATA kunnen nooit een reden zijn om het onbetwiste deel van een factuur niet op tijd te betalen.

13.7        In geval van niet betaling van enig opeisbaar bedrag, van aanvraag van surseance van betaling, van faillissement, van WSNP, van liquidatie van de onderneming van Koper of van beslag op de goederen van Koper, heeft ANSATA het recht de Overeenkomst, dan wel het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, te ontbinden en de nog niet betaalde goederen terug te nemen, onverminderd het recht op vergoeding van eventueel gederfde winst en/of geleden (in)directe schade. In deze gevallen is iedere vordering van ANSATA op Koper ineens en dadelijk opeisbaar.

13.8        ANSATA mag altijd voor (een deel van) de prijs een bankgarantie of een daarmee vergelijkbare zekerheid van Koper verlangen, indachtig art. 4.6, 10.4 en 11.2

13.9        Door Koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

13.10     Indien en voorzover Koper het niet eens is met de factuur, dient Koper schriftelijk en met toelichting binnen 14 dagen na factuurdatum bezwaren kenbaar te maken, op straffe van verval van het recht daartoe.

13.11     Indien partijen meerdere rechtsbetrekkingen onderhouden en Koper is in betalingsverzuim in één daarvan, is ANSATA zonder meer gerechtigd tot verrekening over te gaan met een eventuele vordering jegens ANSATA.

Artikel 14. Schade en Aansprakelijkheid

14.1        De zaken in kwestie zijn qua samenstelling, aard en werking extreem gevaarlijk en mogen derhalve slechts gebruikt worden door gekwalificeerde Kopers en slechts voor het doel waarvoor de zaken bestemd zijn. Met in achtneming van artikel 3.6 en 3.7 dezes rust op ANSATA geen plicht te verifiëren of Koper adequaat is gekwalificeerd en/of of Kopers medewerkers adequaat gekwalificeerd zijn en/of op de juiste manier gebruiken. Gebruik van de zaken geschiedt uiteraard geheel op eigen risico.

14.2        ANSATA, haar medewerkers of door haar ingeschakelde derden, zijn niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de geleverde zaken zelf of het gebruik daarvan, dan wel door of namens ANSATA uitgevoerde diensten of gegeven adviezen, waaronder mede wordt begrepen schade als gevolg van de niet-behoorlijke nakoming van een herstel- of herleveringsverplichting.

14.3        ANSATA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens Koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

14.4        In geen geval is ANSATA aansprakelijk -gelijk ANSATA wordt gevrijwaard door Koper – voor schade die verband houdt met overlijden, ziekte of letsel, en/of verlies of beschadiging van zaken van Koper zelf, diens uitvoerder(s) danwel van een ieder die is beïnvloed, zoals enige partij aan wie Koper de zaken in kwestie heeft doorgeleverd.

14.5        Koper vrijwaart ANSATA en/of de door ANSATA bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen voor alle aanspraken en/of claims en/of boetes van derden, welke schade deze derden lijden resp. boetes die deze derden opleggen, voortvloeiend uit de toepassing of het gebruik van de producten van ANSATA door Koper of een ander aan wie Koper de producten ter beschikking heeft gesteld, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de kant van ANSATA en/of de door hem bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen.

14.6        De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte die in voorkomend geval door de beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van ANSATA zou worden uitgekeerd, althans tot de hoogte van het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting en invoerrechten) van de betreffende Order. Indien en voorzover de overeenkomst een duurovereenkomst is c.q. uit meerdere facturen bestaat, zal de schade in geen geval meer bedragen dan de prijs bedongen in de toepasselijke overeenkomst (exclusief omzetbelasting) voor de prestaties van ANSATA in de periode van 1 maand voorafgaande aan het verzuim van ANSATA. De in dit artikellid bedoelde bedragen worden verminderd met de door Koper bedongen en door ANSATA verleende crediteringen.

14.7        Vinden meerdere aansprakelijkheidsscheppende gebeurtenissen plaats binnen dezelfde overeenkomst, dan worden deze gebeurtenissen gezien als één, aldus dat de aansprakelijkheid van alle gebeurtenissen worden beperkt conform artikel 14.6.

14.8        Het voorgaande wordt uitdrukkelijk absoluut gemaximeerd in alle omstandigheden tot een all in bedrag van € 10.000,-.

14.9        Iedere rechtsvordering jegens ANSATA vervalt indien ze niet binnen één maand na het ontstaan ervan schriftelijk en gemotiveerd is gemeld aan ANSATA.

14.10     Indien en voorzover bovenstaande exoneraties in enig ander land ongeldig mochten zijn, is het de uitdrukkelijke partijbedoeling dat de betreffende beperking zoveel mogelijk wordt uitgelegd en uitgevoerd zoals partijen dat middels dezen overeenkwamen.

14.11     Iedere mededeling, toezegging, compensatie, het niet treffen van rechtsmaatregelen of het achterwege blijven van bepaalde stellingnames, zowel gedurende het minnelijk voortraject als beschreven in de inleiding, als nadien, is onverplicht c.q. zonder rechtsgevolg c.q. coulancehalve bedoeld, hetgeen meebrengt dat Koper daar geen conclusies of rechtsgevolgen aan kan verbinden.

Artikel 15. Hoofdelijke aansprakelijkheid

15.1        Indien Koper een rechtspersoon is, verbindt zij zich middels dezen ertoe haar bestuurder(s) schriftelijk en hoofdelijk te verbinden aan de uit de overeenkomst en onderhavige algemene voorwaarden voortvloeiende verbintenissen.

15.2        Laat Koper zulks na, verbeurt zij een geldboete ad € 250,- per dag, een dagdeel daaronder begrepen, dat zulks niet alsnog geschiedt, zulks vanaf de dag dat de bestuurder is c.q. bestuursters zijn aangesproken door ANSATA.

15.3        Indien de overeenkomst in feite is aangegaan door de bestuurder(s) van Opdrachtgever, verklaart de bestuurder c.q. verklaren de bestuurders middels aanvaarding van deze algemene voorwaarden zich hoofdelijk aansprakelijk.

OVERIG

Artikel 16. Overdracht van rechten en verplichtingen

16.1        Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ANSATA is het Koper niet toegestaan rechten en plichten voortvloeiende uit de overeenkomst aan een derde te cederen, verpanden of onder welke titel dan ook goederenrechtelijk (in eigendom) over te dragen.

16.2        ANSATA is bevoegd de overeenkomst, dan wel enige daaruit voortvloeiend(e) rechten en/of enige verplichtingen over te dragen aan een groepsmaatschappij (ex artikel 2:24b BW). Voor zover vereist verleent Koper hiervoor haar toestemming op grond van artikel 6:159 BW.

Artikel 17.   Vertrouwelijkheid

17.1 Elke partij garandeert dat alle informatie die zij van de andere partij ontvangt waarvan zij weet of behoort te weten dat het van vertrouwelijke aard kan zijn, geheim blijft, tenzij een wettelijke meldingsplicht betreffende die informatie bestaat. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor zij is verstrekt.

17.2 Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien een partij ze als zodanig kwalificeert.

17.3 Indien Koper onderhavig artikel schendt, is Koper per keer direct en zonder nadere aankondiging een niet voor verrekening vatbare boete verschuldigd ad € 10.000,- onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.

Artikel 18 Verbod overname of omkoping personeel + compliance

18.1        Het is Koper of elke direct of indirect aan Koper gelieerde (rechts)personen, verboden aan ANSATA op welke wijze dan ook verbonden medewerkers, daaronder in ieder geval te verstaan: werknemers, in dienst te nemen, te doen nemen, handel te drijven met of op welke wijze ook te bewegen tot het verstrekken van of het ontvangen van informatie in de breedste zin des woords betreffende ANSATA, aan haar gelieerde (rechts)personen welke naar haar aard begrepen kan worden gevoelig te zijn.

18.2        Koper verplicht zich jegens ANSATA om zich te houden aan de wet- en regelgeving die voor Koper gelden en zich te onthouden van al hetgeen plaatselijk niet uitdrukkelijk is toegestaan. In dat verband zal Koper met name de door ANSATA geleverde zaken uitsluitend gebruiken voor hetgeen ze bestemd zijn.

18.3        Indien Koper in strijd handelt met dit artikel is deze een direct opeisbare boete verschuldigd aan ANSATA van € 10.000,00, waarbij deze het recht behoudt op vergoeding van de door dit handelen geleden schade.

18.4        Daarnaast kan ANSATA in een dergelijk geval de betreffende autoriteiten inlichten, onverminderd het recht zich te beroepen op het ontbindingsrecht ex art. 11.4 dezes.

Artikel 19. Verzekering

19.1        Koper heeft zich adequaat verzekerd en zal zich adequaat verzekerd houden voor wettelijke en beroepsaansprakelijkheid en zal ANSATA op eerste verzoek, inzage in de desbetreffende polis(sen) verschaffen. De Koper verplicht zich – terstond nadat hij door ANSATA aansprakelijk is gesteld – alle aanspraken ter zake van uitkering(en) van verzekeringspenningen op eerste verzoek aan ANSATA te cederen.

Artikel 20. Opschriften

20.1        Opschriften boven de artikelen zijn slechts bedoeld om de leesbaarheid van deze voorwaarden te vergroten en zijn geen middel tot interpretatie. Indien één of meer van bovengenoemde bepalingen nietig zijn of vernietigd zullen worden, dan blijven de overige bepalingen verder in stand. De Koper verplicht zich reeds nu voor alsdan in te stemmen met alternatieve bepalingen die voor wat betreft inhoud, strekking, bereik en doelstelling zoveel mogelijk met de oude nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen.

Artikel 21. De bevoegde rechter en toepasselijk recht

21.1        Alle geschillen zijn onderworpen aan Nederlands recht en worden uitsluitend voorgelegd aan het oordeel van de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van ANSATA, te weten de Rechtbank Limburg, tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd verklaart.

21.2        De werking van het CISG wordt uitdrukkelijk uitgesloten.