Algemene Voorwaarden Van De Opleidingen En Trainingen - Ansata B.V.

Algemene voorwaarden Opleidingen en Trainingen

ALGEMENE VOORWAARDEN Ansata BV

Artikel 1 relevantie

1.1 Ansata BV is gevestigd aan de Leermarkt 9 te (5944 BM) Arcen, gemeente Venlo.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten, handelingen en hetgeen daaruit voortvloeit.

1.3 Uitzonderingen, aanvullingen of inbreuken hierop zijn slechts geldig indien en voorzover ANSATA zulks uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigt. Wordt afgeweken van de voorwaarden, heeft dat een eenmalig effect en kan de Opdrachtgever daaraan in overige gevallen c.q. rechtsverhoudingen tussen partijen geen rechten ontlenen.

1.4 Alle aanbiedingen c.a. van ANSATA binden ANSATA enkel indien ze schriftelijk zijn bevestigd door ANSATA.

1.5 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.6 Degene die namens Opdrachtgever de overeenkomst aangaat, is verplicht voor het sluiten van de overeenkomst een schriftelijke en onherroepelijke bevoegdheid van de Opdrachtgever te verkrijgen tot het verrichten van onderhavige rechtshandeling en verklaart middels dezen een dergelijke bevoegdheid te hebben. Indien Opdrachtgever gebondenheid betwist, is de betreffende vertegenwoordiger tevens hoofdelijk aan te spreken.

1.7 De bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van:

(a) de vennootschap zelf, diens vennoten en al hun familieleden;
(b) alle derden die door ANSATA zijn of worden ingeschakeld;
(c) een ieder voor wier handelen of nalaten ANSATA aansprakelijk wordt gehouden of aansprakelijk is;
(d) alle eventuele erfgenamen en rechtsopvolgers van de hierboven onder (a) t/m (c) genoemde partijen.

Artikel 2. De Opdracht: uitvoering

2.1 De Opdrachtgever is verplicht ANSATA in de gelegenheid te stellen de opdracht uit te voeren. Die plicht brengt mee dat ANSATA en de door hem ingeschakelde derden onbelemmerd en onder veilige condities moeten kunnen werken, waarbij op de Opdrachtgever de plicht rust te bewerkstelligen dat de aanwijzingen van of zijdens ANSATA welwillend, strikt en adequaat worden opgevolgd.

2.2 Dat houdt tevens in dat Opdrachtgever ten behoeve van ANSATA desgevraagd goed uitgeruste ruimte(s) ter beschikking stelt, er voor instaat dat de Opdrachtgever c.q. de cursisten van Opdrachtgever, beschikken over en blijk geven van de vereiste kennis, vaardigheden (waaronder maar niet beperkt tot de Nederlandse taal) en inzet. Daaronder valt mede te verstaan dat de Opdrachtgever c.q. cursist stipt op tijd ter plaatse is, met eigen vervoer hetgeen op eigen kosten en risico geschiedt, alsmede dat cursist c.q. Opdrachtgever alsdan representatief/welverzorgd externe contacten kan onderhouden in overeenstemming met de gepaste ernst van de situatie.

2.3 Opdrachtgever machtigt voorzover nodig Ansata tot het treffen van die orde- c.q. huishoudelijke maatregelen die voormeld doel beogen te bewerkstelligen, waaronder het al dan niet doen verwijderen of uitsluiten van de Opdrachtgever c.q. de cursist(en) die aan voormelde vereisten voldoet resp. voldoen, zulks zonder recht op enige restitutie of schadevergoeding. Opdrachtgever vrijwaart Ansata voor eventuele schadeclaims dienaangaande.

2.4 De Opdrachtgever is verplicht kosteloos aan ANSATA al die gegevens en inlichtingen te verschaffen die nodig zijn voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht. De Opdrachtgever staat er voor in dat de verstrekte gegevens en inlichtingen correct en volledig zijn, gelijk ANSATA zonder meer mag aannemen dat deze informatie correct is.

2.5 ANSATA spant zich in zijn verplichtingen zodanig na te komen als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen in alle redelijkheid van ANSATA verlangd kan worden.

2.6 Het in de praktijk toepassen van hetgeen onderwerp is geweest van de training geschiedt altijd geheel naar eigen inzicht en oordeel en dus voor eigen rekening en risico. Hetgeen Ansata overbrengt, is voor de toepassing in het algemeen en naar de op dat moment heersende inzichten als basis te gebruiken, waarbij Ansata er niet voor kan instaan dat zulks in alle gevallen van de praktijk feilloos is.

Artikel 3. Prijs

3.1 Alle prijzen worden vermeerderd met BTW en eventuele andere heffingen vanwege overheidsinstanties.

3.2 Prijzen kunnen periodiek worden verhoogd, o.a. met een indexering danwel hogere of andere heffingen van overheidswege. ANSATA is niet gehouden een dergelijke prijsverhoging vooraf te communiceren. Zulks geeft de Opdrachtgever geen recht de opdracht tussentijds en kosteloos op te zeggen.

3.3 Indien de training wordt gegeven bij derden, geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever, het onder artikel 2 bepaalde onverlet latend.

Artikel 4. Betaling

4.1 De betalingstermijn is een fatale en bedraagt 14 dagen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders afspreken.

4.2 In geen geval zal Opdrachtgever zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van ANSATA ten aanzien van de hier bedoelde betaling enig beroep kunnen doen op verrekening of opschorting.

4.3 Klachten ten aanzien van een factuur dienen binnen 2 weken schriftelijk en concreet gemotiveerd kenbaar te zijn gemaakt aan ANSATA op straffe van verval van het recht daartoe en ieder daaruit voortvloeiend recht.

4.4 De Opdrachtgever is alle Buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijdens ANSATA bij het niet nakomen van de verplichtingen uit de overeenkomst, welke tenminste 15 % bedragen van het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van € 300,00.

4.5 De door de Opdrachtgever verschuldigde boeterente in geval van niet tijdige betaling bedraagt 1 (zegge: één) % van het factuurbedrag voor elke maand of een gedeelte van een maand waarmee de vervaldag is overschreden, onverminderd het recht op de wettelijke schadeloosstelling.

4.6 Het voorgaande lijdt slechts uitzondering indien Opdrachtgever een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

Artikel 5. Cursus “verzorging”: annulering, verhindering en vervanging

5.1 Annulering door een cursist van de overeenkomst ter zake een cursus is uitsluitend bij aangetekend schrijven tot uiterlijk vier (4) weken voor de geplande eerste cursusdag. Er wordt dan € 50,- (excl. BTW) voor annuleringskosten in rekening gebracht (per cursist).

5.2. Bij annulering vanaf vier (4) weken tot één (1) week voor de eerste cursusdag zal 50% van het verschuldigde cursusbedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen één (1) week voor de eerste cursusdag is het volledige cursusgeld verschuldigd.

5.3 Indien een cursist verhinderd is deel te nemen aan de cursus, is vervanging door een andere cursist mogelijk, mits de vervanger uiterlijk een (1) week voor de eerste cursusdag wordt aangemeld.

5.4 Een verhinderde cursist kan op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde cursus op andere data of datum.

5.5 Ansata behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren tot uiterlijk één (1) week voor de eerste cursusdag. De cursisten worden hiervan direct op de hoogte gesteld. Ansata zal het betaalde cursusgeld restitueren tenzij de cursist gebruik maakt van een eventueel door Ansata aangeboden een alternatief aan.

5.6 Ansata is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de cursusovereenkomst belast, te vervangen door een andere docent of trainer.

5.7 ANSATA is bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien Ansata, betrokken personen en/of gebruikt materiaal met omstandigheden worden geconfronteerd die zodanig zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel zodanig bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd.

5.8 Consumenten hebben het recht om tot 14 dagen na inschrijven te annuleren.

Artikel 6. Cursus “balseming”

6.1 Indien Ansata een cursus Balseming verzorgt, verbindt Ansata zich ertoe de Opdrachtgever c.q. cursist voor te bereiden op het examen van het Nederlands Instituut Thanatopraxie. Ansata kan geen slagingsgarantie geven.

6.2 Opgave voor en deelname aan het examen geschiedt op eigen risico en kosten.

6.3 De offerte is gebaseerd op een inschatting ten aanzien van de kennis, kunde, leervaardigheid en motivatie zoals door de cursist c.q. Opdrachtgever vooraf aangegeven. Blijkt gedurende de cursus dat zulks significant afwijkt van de oorspronkelijke opgave, behoudt Ansata het recht voor de overeenkomst aldus te wijzigen dat –in aanvulling op de bevoegdheden van artikel 2.3- de prijs wordt verhoogd danwel verlaagd, naar rato van de ingeschatte extra cursustijd – en/of inspanningen zijdens Ansata.

6.4 Indien Opdrachtgever zich daarover gemotiveerd binnen 14 dagen schriftelijk beklaagt, kan Opdrachtgever de Opdracht met in achtneming van een termijn van 3 maanden beëindigen, onder de gehoudenheid de diensten van Ansata tot het einde der overeenkomst naar het overeengekomen tarief te vergoeden. De 3 maandentermijn start met ingang van de dag dat Opdrachtgever schriftelijk/ per email beëindigt.

6.5 Indien voormelde beëindiging niet wordt gedaan, zet Ansata de voorbereiding voort totdat het aantal geoffreerde uren c.q. de overeengekomen aantallen Balsemingen zal zijn bereikt. Is het niveau van de cursist c.q. Opdrachtgever ontoereikend voor het zelfstandig balsemen binnen het overeengekomene, vervalt de plicht van Ansata om daartoe de gelegenheid te geven.

6.6 ANSATA is bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien Ansata, betrokken personen en/of gebruikt materiaal met omstandigheden worden geconfronteerd die zodanig zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel zodanig bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd.

Artikel 7. Intentie

Partijen spreken de intentie uit om in voorkomend geval eerst in goed onderling overleg te treden hoe zij het samen eens kunnen worden over een minnelijke oplossing waar beiden tevreden mee zijn, zonder het in het juridische te betrekken en er meteen juridische consequenties aan te verbinden. Als Opdrachtgever wordt in dit kader tevens begrepen diens contactpersoon.

Artikel 8. Aansprakelijkheidsbeperking

8.1 Het uitvoeren van de opdracht zal geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever.

8.2 ANSATA is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met letsel of overlijden van cursisten, of beschadiging of verlies van zaken der cursisten; Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtgever daar onherroepelijk voor.

8.3 De Opdrachtgever vrijwaart ANSATA en/of de door ANSATA bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen voor alle aanspraken van cursisten en/of derden voor schade die voortvloeit uit de cursus in dezen of de toepassing ervan, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de kant van ANSATA en/of de door hem bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen.

8.4 In geen geval zal de aansprakelijkheid van ANSATA uitgaan boven het bedrag dat onder zijn bedrijfs-en beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor uitkering in aanmerking komt.

8.5 De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) van de betreffende opdracht.

8.6 Vinden meerdere aansprakelijkheidsscheppende gebeurtenissen plaats binnen dezelfde opdracht, dan worden deze gebeurtenissen gezien als één.

8.7 Het voorgaande wordt uitdrukkelijk absoluut gemaximeerd in alle omstandigheden tot een all in bedrag van € 2.500,-

8.8 Elke vordering op ANSATA vervalt –indien zij niet schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd is ingesteld bij Ansata- na het verstrijken van 1 maand na het ontstaan hiervan, althans uiterlijk 1 maand na toezending van de eindfactuur.

8.9 Iedere mededeling, toezegging, compensatie, het niet treffen van rechtsmaatregelen of het achterwege blijven van bepaalde stellingnames, zowel gedurende het minnelijk voortraject als beschreven in de inleiding, als nadien, is onverplicht c.q. zonder rechtsgevolg c.q. coulancehalve bedoeld, hetgeen meebrengt dat Opdrachtgever daar geen conclusies of rechtsgevolgen aan kan verbinden.

Artikel 9. Derden en aansprakelijkheid

9.1 ANSATA kan voor de uitvoering van de opdracht die (rechts-)personen inschakelen, intern en extern, die hij nodig acht, steeds naar inzicht van ANSATA en zoveel mogelijk in overleg met de Opdrachtgever. De toepassing van artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

9.2 Derden worden geïnstrueerd en ingeschakeld voor rekening en risico van de Opdrachtgever, waarbij de Opdrachtgever ANSATA vrijwaart voor claims, heffingen of boetes die tegen de ingeschakelde derden worden ingesteld.

9.3 De Opdrachtgever verklaart hierbij onvoorwaardelijk en onherroepelijk dat ANSATA de bevoegdheid heeft om, al dan niet in eigen naam of in naam van de Opdrachtgever met derden te contracteren. Daarbij mag Ansata toepasselijkheid van de door derden gehanteerde algemene voorwaarden aanvaarden, ook indien die voorwaarden exoneratiebedingen bevatten, een (al dan niet arbitraal) jurisdictie beding bevat, een rechtskeuze beding bevat en / of een vrijwaringsbeding bevat. Alle bedingen, waaronder aansprakelijkheidsbeperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, die derden in het kader van de gegeven opdracht jegens ANSATA kunnen inroepen zullen door ANSATA ook aan de Opdrachtgever kunnen worden tegengeworpen.

9.4 Het in artikel 2 bepaalde geldt tevens jegens ingeschakelde derden.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

Ansata behoudt de rechten en bevoegdheden die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Ansata heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de klant ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11. Overmacht

11.1 ANSATA is gerechtigd om zich op overmacht te beroepen wanneer de uitvoering van de opdracht gedeeltelijk of geheel – al dan niet tijdelijk – verhinderd of bemoeilijkt wordt door omstandigheden buiten haar wil of invloed. Zoals – maar niet beperkt tot – overheidsmaatregelen, brand, weersomstandigheden, het (tijdelijk) uitblijven van levering van zaken of diensten door derden, bedrijfsstoornissen, arbeidsstoornissen of stakingen, ziekte, etc.

11.2 ANSATA mag zich eveneens op overmacht beroepen wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd doordat ANSATA voorrang geeft aan andere opdrachten wanneer die voorrang redelijkerwijs geboden is.

11.3 In het geval van overmacht aan de zijde van ANSATA worden haar verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht. Indien zij zich op overmacht beroept voor een tijdsduur langer dan een maand zijn zowel ANSATA als de Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden door schriftelijke mededeling aan de ander zonder daarbij tot vergoeding van schade gehouden te zijn. De Opdrachtgever is alsdan gehouden de werkzaamheden en gemaakte kosten van ANSATA tot de opschorting te voldoen aan ANSATA.

Artikel 12. Overdracht van rechten en verplichtingen

12.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ANSATA is het de Opdrachtgever niet toegestaan rechten en plichten voortvloeiende uit de overeenkomst aan een derde te cederen, verpanden of onder welke titel dan ook (in eigendom) over te dragen.

12.2 ANSATA is bevoegd de overeenkomst, dan wel enige daaruit voortvloeiend(e) rechten en/of enige verplichtingen over te dragen aan derden, zoals een groepsmaatschappij (ex artikel 2:24b BW). Voor zover vereist verleent de Opdrachtgever hiervoor haar toestemming op grond van artikel 6:159 BW.

Artikel 13. Diverse

Indien een artikel dezes ongeldig mocht blijken zullen de overige voorwaarden van kracht blijven en zal dat artikel zodanig worden aangepast en uitgelegd dat zoveel mogelijk wordt bewerkstelligd dat de bedoeling van het artikel wordt bereikt, zulks binnen de grenzen van het toepasselijk recht en/of de bevoegde gerechten.

Artikel 14. Bevoegdheid

Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomst en de algemene voorwaarden.

Partijen komen overeen dat geschillen uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank Limburg.

Artikel 15 Klachtenregeling

Indien de student een klacht heeft over een docent, waaronder ook de begeleidend thanatopracteur, zal de student eerst proberen dit in overleg met de betreffende student op te lossen. Als dit niet blijkt te werken, kan de student met zijn of haar klacht terecht bij de directeur van Ansata, Paula Swinkels. De klacht wordt officieel ingediend per mail aan paula@ansata.nl. Paula Swinkels zal schriftelijk op deze mail reageren binnen vier weken, mocht dat niet haalbaar zijn, zal de cursist tijdig op de hoogte worden gesteld. Uiterlijk acht weken na indienen van de klacht bij Paula Swinkels, moet de klacht zijn afgehandeld. De correspondentie en afhandeling van de klacht worden voor 3 jaar bewaard. Als de klacht van de student na deze acht weken nog steeds niet is opgelost, kan de student zijn of haar klacht indienen bij dhr. Bleys Reijnders, verbonden aan Lina Advocaten. Bleys Reijnders zal als onafhankelijke derde zich buigen over de klacht en de afhandeling daarvan. Binnen acht weken zal Bleys Reijnders uitspraak doen over de klacht. Deze uitspraak is bindend voor Ansata. Ook de correspondentie met Bleys Reijnders en de uitspraak van Bleys Reijnders wordt 3 jaren bewaard. De student kan contact op nemen met Bleys Reijnders via b.reijnders@lina-advocaten.nl. De klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.